Asmens duomenų apsaugos politika

Privatumo politika siekiama teikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informaciją, kokiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, koks taikomas teisinis pagrindas, tvarkymo apimtis, apsauga ir tvarkymo terminas duomenų rinkimo metu bei tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR JO KONTAKTINIAI DUOMENYS

1. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra "Moller Baltic Import SE", bendras registracijos Nr. 40103176283, buveinės adresas Duntes ielā 3, Ryga, LV-1013, (toliau – "Moller Baltic Import");

2. "Moller Baltic Import" kontaktiniai duomenys su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais – duomenų apsaugos specialistas Karīna Valdiņa. Pasinaudojus šiais kontaktiniais duomenimis ar kreipiantis "Moller Baltic Import" buveinės adresu, galima užduoti klausimų apie asmens duomenų tvarkymą. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis galima pateikti remiantis 23 punktu.

3. "Moller Baltic Import" kontaktiniai duomenys informavimui apie galimus duomenų apsaugos pažeidimus: GDPR_Baltic@moller.lv.

BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Asmens duomenys yra bet kokia informacija apie identifikuotą ar identifikuojamą fizinį asmenį.

5. Privatumo politika taikoma šių grupių privatumo ir asmens duomenų apsaugai užtikrinti (toliau – Klientai):

5.1. fizinių asmenų – "Moller Baltic Import" klientų, (įskaitant, potencialių, buvusių ir esamų);

5.2. "Moller Baltic Import" automobilių salonų, biurų ir kitų patalpų lankytojų, įskaitant tų, kuriems naudojama vaizdo stebėjimo sistema;

5.3. "Moller Baltic Import" sukurtų interneto svetainių lankytojų;

5.4. asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi socialiniuose tinkluose ir yra susiję su "Moller Baltic Import" organizuota rinkodaros veikla.

6. "Moller Baltic Import" rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal taikomus teisės aktus – Fizinių asmenų apsaugos įstatymą, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus teisės aktus, susijusius su privatumu ir duomenų tvarkymu.

7. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) aplinkoje Klientas pateikia asmens duomenis (asmeniškai, "Moller Baltic Import" interneto svetainėje, popieriniu formatu ar telefonu).

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

8. "Moller Baltic Import" asmens duomenis tvarko tokiais tikslais –

8.1. Paslaugų teikimas ir prekių pardavimas:

8.1.1. klientui identifikuoti;

8.1.2. sutartims parengti ir sudaryti;

8.1.3. prekėms tiekti ir paslaugoms suteikti (sutartiniai įsipareigojimai);

8.1.4. naujoms prekėms ir paslaugoms plėtoti;

8.1.5. prekėms ir paslaugoms reklamuoti bei plėtoti arba komerciniais tikslais;

8.1.6. klientams aptarnauti;

8.1.7. prieštaravimo pareiškimams ar pretenzijoms nagrinėti;

8.1.8. klientams išlaikyti, lojalumui kelti, pasitenkinimo tyrimams atlikti;

8.1.9. atsiskaitymams administruoti;

8.1.10. skoloms atgauti ir išieškoti;

8.1.11. svetainėms ir mobiliosioms programoms išlaikyti ir veiklai pagerinti;

8.2. verslui planuoti ir analizuoti;

8.3. Klientų saugumui, įmonės turtui apsaugoti;

8.4. Kitais specifiniais tikslais, kuriems yra gautas Kliento sutikimas, teikiant konkrečius duomenis "Moller Baltic Import".

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

9. "Moller Baltic Import" Kliento asmens duomenis tvarko remdamasi šiuo teisiniu pagrindu –

9.1. sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį Kliento prašymu ir užtikrinti jos vykdymą (sutartimi laikomas ir žodinis susitarimas dėl prekės ar paslaugos pirkimo);

9.2. teisės aktų vykdymas – siekiant įvykdyti "Moller Baltic Import" privalomuose išoriniuose teisės aktuose numatytą įsipareigojimą;

9.3. remiantis Kliento, duomenų subjekto, sutikimu;

9.4. teisiniai (legitiminiai) interesai – siekiant įgyvendinti tarp "Moller Baltic Import" ir Kliento esamus ryšius ar sudarytą sutartį, arba įstatymuose numatytus "Moller Baltic Import" legitiminius (teisėtus) interesus.

10. "Moller Baltic Import" teisiniai (legitiminiai) interesai yra:

10.1. verstis komercine veikla;

10.2. tikrinti Kliento tapatybę prieš įsigyjant atskiras prekes ar paslaugas;

10.3. užtikrinti sutarties įsipareigojimų vykdymą;

10.4. išsaugoti Klientų prašymus ir paraiškas, susijusias su prekių pirkimu ir paslaugų teikimu;

10.5. išduoti ir administruoti klientų lojalumo korteles;

10.6. imtis veiksmų Klientams pritraukti ir (arba) išlaikyti;

10.7. segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui užtikrinti;

10.8. kurti ir tobulinti prekes ir paslaugas;

10.9. reklamuoti savo prekes ir paslaugas, išsiunčiant komercinius pranešimus;

10.10. išsiųsti kitus pranešimus apie sutarties vykdymo eigą ir sutarties vykdymui reikšmingus įvykius, taip pat atlikti Klientų apklausas apie prekes bei paslaugas ir jų naudojimo patirtį;

10.11. užkirsti kelią sukčiavimui įmonės atžvilgiu;

10.12. užtikrinti įmonės valdymą, finansų ir verslo apskaitą bei analizę;

10.13. užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;

10.14. užtikrinti ir tobulinti paslaugų kokybę;

10.15. administruoti mokėjimus;

10.16. atlikti vaizdo stebėjimą, skirtą verslo apsaugos reikmėms;

10.17. informuoti bendrovę apie vykdomą veiklą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

11. "Moller Baltic Import" Kliento duomenis tvarko naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir "Moller Baltic Import" prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.

12. "Moller Baltic Import" Kliento atžvilgiu gali atlikti automatizuotą sprendimų priėmimą. Klientas apie tokius "Moller Baltic Import" veiksmus informuojamas atskirai, remiantis teisės aktais.

13. Automatizuotų sprendimų priėmimas, dėl kurio Klientui kyla teisinių pasekmių (pavyzdžiui, Kliento prašymo patvirtinimas ar atmetimas), gali būti vykdomas tik sutarties tarp "Moller Baltic Import" ir Kliento sudarymo ar vykdymo metu, arba remiantis Kliento aiškiu sutikimu.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14. "Moller Baltic Import" apsaugo Kliento duomenis naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamą privatumo riziką ir "Moller Baltic Import" prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant nurodytas apsaugos priemones:

14.1. ugniasienę;

14.2. apsaugos nuo įsibrovimo ir įsibrovimo aptikimo programos;

14.3. kitas apsaugos priemones, atsižvelgus į su dabartinių technologijų plėtra susijusias galimybes.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

15. "Moller Baltic Import" neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmens duomenų ar bet kokios paslaugų teikimo ir sutarties galiojimo laikotarpiu gautos informacijos, įskaitant informaciją apie gautas prekes ir paslaugas, išskyrus:

15.1. remiantis Kliento aiškiu ir nedviprasmišku sutikimu;

15.2. išoriniuose teisės aktuose numatytiems asmenims jų motyvuotu prašymu, išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka ir apimtimi;

15.3. išoriniuose teisės aktuose numatytais atvejais "Moller Baltic Import" teisėtų interesų apsaugai, pavyzdžiui, kreipiantis į teismą ar kitas šalies institucijas dėl asmens, kuris yra pažeidęs "Moller Baltic Import" teisėtus interesus.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

16. "Moller Baltic Import" neperduoda tretiesiems asmenims Asmens duomenų, išskyrus tiek, kiek būtina siekiant įgyvendinti pagrįstą verslą, užtikrinant, kad atitinkami tretieji asmenys išsaugo Asmens duomenų konfidencialumą ir užtikrina taikomą apsaugą.

17. "Moller Baltic Import" turi teisę perduoti Asmens duomenis "Moller Baltic Import" tiekėjams, subrangovams, strateginiams partneriams ir kitiems, kurie "Moller Baltic Import" ir jos klientams padeda vykdant komercinę veiklą, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimą. Vis dėlto tokiais atvejais „Moller Baltic Import“ iš duomenų gavėjų reikalauja įsipareigoti gautą informaciją naudoti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo perduoti, ir laikantis teisės aktų reikalavimų.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SUBJEKTŲ PRIEIGA PRIE ASMENS DUOMENŲ

18. "Moller Baltic Import" neperduoda asmens duomenų į trečiąsias šalis (už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų).

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

19. "Moller Baltic Import" saugo ir tvarko Klientų asmens duomenis, kol taikomas vienas iš šių kriterijų:

19.1. tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis ar Klientui teikiama paslauga;

19.2. duomenys reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami;

19.3. kol visiškai peržiūrima ir (arba) įvykdoma tai, kas nurodyta Kliento prašyme;

19.4. kol išorinių teisės aktų numatyta tvarka "Moller Baltic Import" arba Klientas gali realizuoti savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti atsiliepimus arba teisme pareikšti ieškinį);

19.5. Kol "Moller Baltic Import" turi teisinę pareigą saugoti duomenis;

19.6. kol galioja Kliento sutikimas tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, jei nėra kito duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

20. Po to, kai 19 punkte minėtos aplinkybės nebegalioja, Kliento duomenys ištrinami. Audito įrašai saugomi ne mažiau kaip vienerius metus nuo jų atlikimo dienos.

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS IR KITOS KLIENTO TEISĖS

21. Klientas turi teisę gauti teisės aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu.

22. Laikydamasis įstatymų Klientas turi teisę reikalauti iš "Moller Baltic Import" leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat reikalauti iš „Moller Baltic Import“ juos papildyti, taisyti ar ištrinti, arba apriboti tvarkymą Kliento atžvilgiu, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, atliekamą remiantis „Moller Baltic Import“ teisėtais interesais), taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šios teisės įgyvendinamos tiek, kiek duomenų tvarkymas yra susijęs su „Moller Baltic Import“ įsipareigojimais, kurie nustatyti pagal galiojančius teisės aktus, ir kurie vykdomi viešojo intereso labui.

23. Klientas, siekdamas įgyvendinti savo teisę, gali pateikti prašymą tokiais būdais:

23.1. Raštu "Moller Baltic Import" biurui Rygoje (adresas: Duntes ielā 3, Ryga, LV-1013) arba siunčiant paštu;

23.2. elektroniniu būdu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu ir siunčiant el. paštu GDPR_Baltic@moller.lv.

24. Gavus Kliento prašymą įgyvendinti savo teisę adresu Duntes ielā 3, Rygoje, LV-1013, patikrinama Kliento tapatybė, išnagrinėjamas prašymas ir vykdoma remiantis teisės aktais.

25. "Moller Baltic Import" atsakymą Klientui siunčia paštu, jo nurodytu kontaktiniu adresu registruotu laišku arba el. paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu (jei prašymas pateiktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu), pagal galimybes atsižvelgus į Kliento nurodytą atsakymo gavimo formą.

26. "Moller Baltic Import" užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą remdamasi teisės aktais, o Klientui pateikus pretenzijas imasi naudingų veiksmų skundui išspręsti. Vis dėlto, jei tai nepavyksta, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų inspekciją.

27. Klientas turi teisę gauti nemokamai vieną kopiją su savo "Moller Baltic Import" tvarkymui pateiktais asmens duomenimis.

28. Šio dokumento 27 punkte minėtos informacijos gavimas ir (arba) naudojimas apribotas, siekiant užkirsti kelią neigiamai įtakai kitų asmenų (įskaitant "Moller Baltic Import" darbuotojų) teisėms ir laisvei.

29. "Moller Baltic Import" įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų tikslumą ir pasitiki savo klientais, tiekėjais ir kitais trečiasiais asmenimis, kurie perduoda Asmens duomenis, kad bus užtikrintas perduotų Asmens duomenų išsamumas ir teisingumas.

KLIENTO SUTIKIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO IR TEISĖ JO ATSISAKYTI

30. Klientas sutikimą asmens duomenų tvarkymui, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas (pavyzdžiui, komerciniam pranešimui gauti, asmens duomenų analizei, lojalumo kortelėms gauti), teikia asmeniškai raštu "Moller Baltic Import" automobilių salone, biure, "Moller Baltic Import" interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur "Moller Baltic Import" organizuoja rinkodaros veiklas.

31. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duomenų tvarkymui duotą sutikimą tokiu pat būdu, kokiu jis duotas ir (arba) 23 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju duomenų tvarkymas, paremtas pirmiau duotu sutikimu konkrečiam tikslui, nebus atliekamas.

32. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kuris atliktas Kliento sutikimo galiojimo laikotarpiu.

33. Atšaukus sutikimą, duomenų tvarkymas, kuris atliekamas remiantis kitais teisiniais pagrindais, negali būti nutrauktas.

KOMERCINIAI PRANEŠIMAI

34. Komercinių pranešimų, susijusių su "Moller Baltic Import" ir (arba) trečiųjų šalių paslaugomis ir kitų tiesiogiai atliekamų paslaugų užtikrinimu nesusijusiais pranešimais (pavyzdžiui, klientų apklausos), siuntimą "Moller Baltic Import" vykdo išoriniuose teisės aktuose numatyta tvarka arba remiantis Kliento sutikimu.

35. Bendrauti, taip pat siųsti komercinius pranešimus, "Moller Baltic Import" gali naudodama automatinę skambinimo sistemą arba elektronines ryšių priemones.

36. Klientas "Moller Baltic Import" ir (arba) jo partnerių komerciniams pranešimams gauti sutikimą duoda asmeniškai pasirašydamas "Moller Baltic Import" biure, "Moller Baltic Import" interneto svetainėje ir mobiliuosiuose įrenginiuose ar kitur, kur "Moller Baltic Import" organizuoja rinkodaros veiklas.

37. Kliento duotas sutikimas komerciniams pranešimams gauti galioja iki jo atšaukimo (taip pat baigus galioti paslaugų sutarčiai). Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti toliau gauti komercinius pranešimus vienu iš šių būdų:

37.1. siųsdamas el. pašto adresu: GDPR_Baltic@moller.lv;

37.2. skambindamas telefonu: 67784270;

37.3. "Moller Baltic Import" biure raštu pateikdamas prašymą;

37.4. pasinaudojęs komercinei komunikacijai numatyta automatizuota galimybe atsisakyti toliau gauti pranešimus, paspaudęs atsisakymo nuorodą, esančią atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje.

38. "Moller Baltic Import" nutraukia komercinių pranešimų siuntimą, kai tik apdorojamas Kliento prašymas. Prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių, kurios gali užtrukti iki trijų parų.

39. Išsakydamas savo nuomonę apklausose ir palikdamas savo kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono nr.), Klientas sutinka, kad "Moller Baltic Import" gali su juo susisiekti, pasinaudojusi pateikta kontaktine informacija, susijusia su Kliento pateiktu vertinimu.

INTERNETO SVETAINIŲ LANKYMAS IR SLAPUKŲ TVARKYMAS

40. "Moller Baltic Import" interneto svetainėse gali būti naudojami slapukai:

40.1. Slapukai yra rinkmenos, kurias svetainė išsaugo vartotojų kompiuteriuose, siekiant identifikuoti vartotoją ir jam supaprastinti naudojimąsi svetaine. Interneto naršykles galima konfigūruoti taip, kad jos įspėtų klientą apie slapukų naudojimą ir leistų pasirinkti, ar klientas sutinka jas priimti. Slapukų nepriėmimas nedraudžia klientui naudotis interneto svetaine, tačiau tai gali apriboti kliento svetainės naudojimo galimybes.

40.2. "Moller Baltic Import" interneto svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines, kurios turi savo naudojimo ir asmens duomenų apsaugos taisykles, už kurių išsamumą "Moller Baltic Import SE" neatsako.

KITOS NUOSTATOS

41. "Moller Baltic Import" turi teisę keisti ir papildyti Privatumo politiką, taip pat sudaryti sąlygas su ja susipažinti Klientui, ją paskelbti "Moller Baltic Import" interneto svetainėje.

42. "Moller Baltic Import" išsaugo ankstesnes Privatumo politikos versijas ir jos yra prieinamos interneto svetainėje.